Neznámé sté výročí pardubických tramvají


Poznámky - kliknutím na odkaz na poznámku v textu otevře se stránka s poznámkami, pokud nad odkazem pouze podržíte myš, dle vašeho prohlížeče se zobrazí text poznámky v "bublině"

 

Vlastní technická zpráva
&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Dráha tato jest veskrz jednokolejná a sloužiti má jednak ku dopravě osob i zboží mezi nádražím priv. spol. c.k. státních drah v Pardubicích, městem Pardubicemi, Sezemicemi a obcemi ku dráze přilehlými, a za druhé sloužiti má co městská tranway (viz pozn.čís.1) města Pardubic, jež po celé délce protíná.

Počáteční stanice dráhy této seřízena bude v ulici Nádražní proti nádraží priv.spol. c.k. státních drah v Pardubicích. Procházejíc pak dráha ulicí Nádražní zabýhá (viz pozn.čís.2) obloukem R=20 m do třídy Alžbětiny, kdež v km 0.6/7 (rukou přepsáno na 0.5) nachází se 2. stanice „Smilova ul.“. Obloukem R=75 a 100 m vchází pak ze Zeleného předměstí do Královské třídy, kdež v km 0.9 – 1.9 (viz pozn.čís.3) umístěna 3. stanice „Veselka“. Procházejíce přímým směrem třídu Královskou, překračuje v km 1.3/4 levé rameno řeky Chrudimky na nádraží (viz pozn.čís.4), z tohoto pak obloukem R=25 dostane se do ulice vedoucí na náměstí Hlavní (viz pozn.čís.5), jež teprve zbouráním domů zřízena býti má. Přímým směrem není možno dostati se na Hlavní náměstí proto, poněvadž Zelená brána, jíž by se projíti musilo , nemá potřebné světlosti, jaké dráha vyžaduje.

V km 1.5/6 nachází se 4.stanice „Hlavní náměstí“, načež vchází dráha obloukem R=25 m do Pernštýnské ulice a z této obloukem R=25 m (rukou opraveno na 20 m) do ulice Arnoštovy, touto přichází činíc oblouky R=80 a 100 m (rukou opraveno na 90 m) na Bělobranské náměstí, kdež zřízena 5. stanice „Bělobranské náměstí“; odtud zahýbajíc obl. R=75 m (rukou opraveno na 70 m) na most, překračuje řeku Chrudimku.

Obloukem R=40 m přijde do ulice Mezimosty, kdež opětně překračuje 2 menší mosty a činíc zde záhyb o R=130 m vchází obl. R=26 a 70 m na zemskou silnici vedoucí do Sezemic.

V místě tomto v km 2.1/2 stanovena 6. stanice „u Židova“ (rukou opraveno „na Haldě“) odtud vedena jest dráha po silnici z pravidla stále kolem banketu, majíc nejmenší zakřivení R=80 (rukou opraveno na 120), v km 3.7/8 (rukou opraveno na 2.2/4), v km 2.8/9 (rukou opraveno na 2.9/3.0) odbočuje v pravo kolej do vozového parku (viz pozn.čís.6).

V km 2.5/6 seřízena jest stanice č.7 „na Haldě“ (rukou opraveno „u Židova“). Další pak 8. stanice „Donucovací pracovna“ nalézá se v km 3.5/6 proti budově téhož jména a seřízena jest při ní výhybková kolejnice (viz pozn.čís.7). V km 4.6/7 stanovena 9. stanice „Bělobranská dubina“; další stanice „Počáplí“ (viz pozn.čís.8) nachází se ve vsi téhož jména v km 6.3/4.

Překračujíc pak dráha v km 7.7 řeku Loučnou a v km 7.9 – 8 potok Lodrantku, zahýbá na pravo obl. R=20 m do ulice ....... v Sezemicích, z této pak obl. R=35 m v levo do ulice ....... (viz pozn.čís.9) a překonávajíc v místech těchto maximální na trati se vyskytující stoupání 38 % (viz pozn.čís.10), vchází na hlavní náměstí; z tohoto pak vede dále na silnici k Novým Holicům, končí 13. stanicí „Jatky“, majíc 8.9 km celkové délky. Mimo tuto poslední stanici zřízeny jsou v Sezemicích stanice č.11 „Sezemice“ v km 7.9 – 8 (rukou opraveno na 7.5/6) a stanice č.12 „Sezemice město“ v km 8.4/5 na Hlavní náměstí (vše za č.12 škrtnuto a rukou opraveno na „Malé náměstí“ v km 8.0/1 a stanice 13 „na Vrších“ v km 8.4/5) (viz pozn.čís.11).

 

Vrchní stavba.
&&&&&&&&&&&

Tato sestává ze žlábkových kolejnic s podchycenými styky o váze kolejnice na 1 b.m. 28.20 kg.

Kolejnice jsou mezi sebou spojeny příčnými železnými rozpěnami na způsob jak u drah městských a uloženy jsou po celé délce tratě na dobrém štěrkovém loži, vedeny jsouce, pokud se na zemské silnici nalézají, z pravidla po okraji silnice, aby pojíždějící motorové vozy dopravě po nápravě co nejméně překážely a naopak touto zdržovány nebyly.

Jelikož použito bude kolejnic co zpětného vedení, budou na stycích spojeny přinýtovanými měděnými pozinkovanými třmeny, za každým pak 10 (viz pozn.čís.12) stykem spojeny budou protilehlé kolejnice měděnou sponkou příční.

Výhybkové kolejnice (viz pozn.čís.13) uspořádány budou na počátku a na konci tratě, mimo to bude jedna výhybková kolej ve stanici „Donucovací pracovna“ v km 3.5/6. Délka výhybkové koleje vystačí pro 2 vozy.

Minimální poloměr zakřivení na trati se vyskytující byl by 20 m.

Výhybky jsou veskrz pérové a nepotřebují žádné obsluhy (viz pozn.čís.14).

 

Vedení dotykové,
&&&&&&&&&&&&

sestává z jedné tvrdé měděné trolleye o průměru 8 mm, upevněné isolovaně ve výši 5.5 m nad kolejnicemi a sice uvnitř města jednak na příčných ocelových drátech zachycených pomocí roset a tlumičů na zdi domů neb na železné sloupy, jednak na železných ozdobných sloupech jednoramenných.

Mimo město použito jest dřevěných hoblovaných impregnovaných sloupů se železnými rameny. Isolace od země jest veskrz dvojnásobná. Vedení seřízeno jest pro kontaktní ústrojí kladkové.

V křižovatkách s vedením telefonním, telegrafním nebo světelných, opatřena jest trolley ochrannými lištami dřevěnými, v příhodných místech pak a ve výhybkách jest ocelovým drátem řádně zakotvena.

Proti atmosferickým výbojům chráněno jest vedení cca v každém 1 km účinnými růžkovými bleskosvody, upevněnými na sloupech vedení.

Jelikož použito bude značného proudového napětí 1200 Voltů pro vůz, jest možno obejíti se bez jakéhokoliv napajecího vedení.

Přívod a odvod proudu ze stávající elektrárny v Pardubicích v Karlově ulici (viz pozn.čís.15) ku trolleyi obstarávají 2 pancéřové podzemní kabely průřezu à 95 mm2, jež kladeny jsou ulicí Karlovou a Jindřišskou a připojují se na Královské třídě v km 1.3 jeden na trolley, druhý na kolejnice dráhy.

V případu, když by zabíral 1 plně zatížený motorový vůz s přívěsným vozem nákladním na konci tratě v Sezemicích, jeden plně zatížený motorový vůz pak ve stanici „Donucovací pracovna“, tedy uprostřed skorem, činily by maximální ztráty ve Voltech na konci tratě v Sezemicích cca 17 %.

 

Dopravní prostředky.
&&&&&&&&&&&&&&&

Jako dopravních prostředků použito bude 3 motorových vozů uzavřených pro rozchod kolejnic 1 m, s rejdovými nápravami, o průměru kol 800 mm, s rozvorem náprav 2800 mm, se 16 místy k sezení, 12 ku stání, o váze 7 t včetně elektrického zařízení. Každý vůz opatřen bude 2 elektromotory pro 600 Volt napětí à 20 HP normální výkonnosti při rychlosti 13 km za hodinu.

Ku dopravě zboží sloužiti budou 3 vozy nákladní přívěsné o vlastní váze 3 t a nosnosti 5 t.

Vozový park (viz pozn.čís.16) seřízen bude po pravé straně tratě za Pardubicemi v km 2.8/9 (viz pozn.čís.17) s příslušnou odbočkovou kolejí.

 

< --- úvod  poznámky --- >


Tato stránka je součástí webových stránek Dopravního podniku města Pardubic a.s.
www.dpmp.cz©2006-2016