Tato stránka je součástí webu www.trolejbus.cz.

Dopravní podnik města Pardubic
Dukelská 2141, Pardubice

 

 

Investiční úkol

 

 

 

pro trolejové vedení v sídlišti Dukla a Višňovka přes podjezd v Anenské ulici kolem polikliniky

Údaje všeobecné

Odvětví:           Místní hospodářství
Vrchní investor:      Správa pro MHD rady KNV v Pardubicích
Přímý investor:       Odbor pro MHD rady MěstNV v Pardubicích
Druh investic:        Decentralisovaná
Název investice:      trolejové vedení v Dukla a Višňovce
Generální projektant: Elektromontážní závody, n.p., Praha
Provádějící závod:    Elektromontážní závody, n.p., Praha

"A" ÚDAJE POVŠECHNÉ

Dnešní trolejová linka č. 3 v ranních hodinách Dukla - Bohdaneč a linka č. 5 Dukla - Divadlo probíhají po severní straně nového sídliště Dukla, jehož výstavba jest již dokončena. V celém sídlišti bydlí cca 12.000 obyvatel a jeho rozloha jest přibližně 650 x 750 m, při čemž přiléhá kratší stranou k trolejbusové síti.
Pro odbaveni všech cestujících slouží 2 zastávky, 2 nichž l jest před trolejbusovou vozovnou asi v jedné třetině severní strany sídliště a druhá, při severovýchodním rohu sídliště. Obytné jednotky jižní a východní části sídliště jsou vzdáleny přibližně 15 min. chůze k nejbližší zastávce.

Převážnou část obyvatelstva sídliště tvoří zaměstnanci chemických továren a ústavů a jejich pracoviště jsou mimo oblast sídliště. Přesto, že v sídlišti jsou vybudovány obchodní jednotky, jest požadavek na spojení se středem města v souvislosti s nákupem trvalý. V sídlišti samém není shromažďovací místo a veškerý kulturní život se odbývá mimo sídliště, takže nároky na dopravu pro kulturní potřeby obyvatel jsou rovněž trvalé. Při předpokládané hybnosti v Pardubicích 275 vyplývá z uvedených důvodů trvalý a značný narodit na dopravu, který se zatím soustřeďuje d.o 2 zastávek.

Aby byla odstraněna dlouhá vzdálenost k dopravnímu spojeni a rozdělen nástup cestujících na více míst a tím lepši možnost zvládnutí hlavně špičkové dopravy jeví se potřebným provésti další trasu trolejového vedení linky č. 9. Z těchto důvodů plánujeme novou trasu linky č. 9 tak, ze vybudujeme trolejové vedení uvnitř sídliště Dukla kolem stadionu RH ulicí Staňkovou na křižovatku na Koněvovém náměstí a odbočením do Gottwaldovy ulice.

Hově budované sídliště na Višňovce nelila dosud spojení městskou dopravou. Obyvatelé tohoto sídliště /cca 6.000/ mají jedinou možnost použití městské dopravy linky č. 1, která vede Gottwaldovou třídou, při čemž jsou nuceni docházet na stanici "Gorkého", t.j. průměrně 400 m Obyvatelé sídliště jsou většinou zaměstnanci podniků v města a Tesly a částečně z chemických závodů.

Z těchto důvodů je třeba zavést trolejové vedení kolem sídliště "Na Višňovce" a využit přitom nového podjezdu v Anenské ulici jako 2 možnost dostat se přes drážní těleso z jižní do severní části města. Proto plánujeme rekonstrukci trasy č.1 z Jesničánek, která by po dokončení sídliště na pravém břehu končila u tamní nemocnice. Rekonstrukce linky č.1 bude provedena ták, že po průjezdu Koněvovým nám. odbočí vpravo do ulice Gen. Svobody po východní straně sídliště na Višňovce podjezdem v Anenské ulici kolem polikliniky a lázní Jiráskovou ulicí s vyústěním'do ulice Jáhnovy.

"B" STRUČNÝ POPIS.

Jedná se o vybudování 2 samostatných trolejových linek: a manipulační stopy. Manipulační stopa bude prodloužena od stávajícího vedení odbočením 60 m od dnešní konečné stanice u vozovny směrem jižním Moskevskou ulicí 6 m širokou s těžkým spodkem a asfaltovým kobercem v délce 300 m jednostopě až na nám. Dukelských hrdinů, kde bude ve 2/3 vybudována trolejová točna. Linka č. 9 bude mít vybudovanou trolejovou točku ve 2/3 náměstí Dukelských hrdinů a trolejové vedení bude odbočovat do ulice Petra Jilemnického, pokračuje ulicí Staňkovou na severní okraj Koněvova náměstí a zda bude napojeno na stávající trolejové vedení v Gottwaldově ulici.

Další linka bude navazovat na trolejové vedení z Jesničánek na Koněvovém nám. s odbočením vpravo do ulice gen. Svobody až na východní okraj sídliště na Višňovce směrem severním do podjezdu v Anenské ulici. Na náměstí před poliklinikou odbočuje vpravo podél lázní tělovýchovného střediska Dynama Jiráskovou ulicí, kde na křižovatce se napojí na stávající trolejové vedení v ulici Jáhnově směrem k divadlu. Trolejové vedení na obou linkách bude montováno na ocelové stožáry, když v zastavěné části Dukly a Višňovky budou umístěny v zelených plochách, mimo zastavěnou část na pokrajích chodníku. Na náměstí bude vybudována manipulační stopa pro najetí trolejbusů z vozovny. Manipulace se bude provádět ručně, přendáním sběračů.

"C" KAPACITA A ROZSAH STAVBY

Provozní délka navrhovaného prodloužení jest na lince č.9 890 m a na lince č. l 2200 m a manipulační stopa 400 m.
Uvažované prodloužení trolejového vedení jest v souladu s výhledovým plánem Dopravního podniku i další výstavby podle směrného plánu.
Pro montáž trolejového vedení bude použito typu pružného vedení, které se běžně používá u některých Dopravních podniků a u nás bude zavedeno na lince kolem nového
nádraží a přes nový Labský most.
Pro montáž trolejového vedení bude zapotřebí zabudovat 4 automatické výhybky a 4 samostavitelné výhybky.

Z přiložených plánků města sídliště Dukla jest patrné připojeni navrhovaného prodlouženi na stávající síť městské dopravy. Na orientační tabulce jest patrné upravení jednotlivých linek po zhotovení trolejového vedení uvnitř sídliště Dukla a Višňovka. Umístění stanic bude projednáno s městským národním výborem, já třeba však
vybudovati na Náměstí Dukelských hrdinů zděnou čekárnu s provozní místnosti a sociálním zařízením pro řidiče, průvodci a ostatní dopravní personál.

"D" ORIENTAČNÍ ROZPOČET NÁKLADŮ


Náklad na stavbu trolejového vedení o celkové délce
5.090 m dvoustopého vedení   1,050.000: Kčs
400 m jednostopého vedeni       60.000 Kčs
HaKLad na výstavbu čekárny      30.000 Kče
C e l k e m                  1,120.000 Kčs

Navrhovaná investice si vyžádá drobných vedlejších úprav na zařízeních cizích investorů, z těchto důvodů budou požádány národní podniky EPA a Spoje o rekonstrukci těchto zařízení při zpracovávání zadávacího projektu ve spolupráci s projektantem po přesnějším vyznačeni trasy trolejového vedení.

Harmonogram prací
investiční úkol  50.4.1960
2P a PV         30.12.1960
Zahájení montážních a stavebních prací  I.4.1362
Ukončení stavby               II. čtvrtletí 1965
Projekční práce a montážní práce budou objednány u Elektromontážních závodů n.p«
Praha.

V Pardubicích 25. dubna 1960.

Návrh nového vedení linek MHD

Schéma nové trati na Dukle

Nová trať Anenským podjezdem:

 

 

Tato stránka je součástí webu www.trolejbus.cz.